ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Nabycie udziałów w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. (raport nr 7/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 7/2014)
19/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (raport nr 8/2014)
14/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 7/2014)
19/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (raport nr 8/2014)
14/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Nabycie udziałów w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. (raport nr 7/2014)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (” Emitent”) informuje iż:

W dniu 03.04.2014 Emitent nabył 5.000 (pięć tysięcy) udziałów w Eva Minge Design Sp. z o.o. – spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Esotiq& Henderson S.A. Udziały zostały nabyte po ich cenie nominalnej tj. za kwotę 100,00 (sto) złotych każdy udział. Łączna cena nabycia wszystkich udziałów wyniosła 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych.

W wyniku zawartej umowy Emitent posiada 23.526 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) udziałów w spółce stanowiących 32,65% w kapitale zakładowym oraz 32,65% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników spółki Eva Minge Design Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obroty „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
ADAM SKRZYPEK – PREZES ZARZĄDU

(GPW)