ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 7/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 6/2014)
19/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Nabycie udziałów w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. (raport nr 7/2014)
04/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 6/2014)
19/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Nabycie udziałów w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. (raport nr 7/2014)
04/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 7/2014)

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul.
Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej
„Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art.
402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowyc (dalej „KSH”) zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14.04.2014 przy ul.ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice. o godzinie 12.00.

[ZIP]