ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2014)

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy spółki zależnej.
16/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
05/11/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy spółki zależnej.
16/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
05/11/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2014)

Raport bieżący 23/2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pani Moniki Jawoszek-Żukowskiej (Zawiadamiająca) pełniącej funkcję Prokurenta Emitenta i Prezesa Zarządu EGO Fashion sp. z o.o. w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 20 października 2014 roku EGO Fashion sp. z o.o. w ramach transakcji przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym nabyła 37.148 akcji Esotiq & Henderson S.A. za cenę 38,28 zł za 1 akcję, stanowiących 2,10% w kapitale zakładowego Emitenta i uprawniających do 37.148 głosów, stanowiących 1,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiadała 23.963 akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 1,36% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 28.963 głosów, stanowiących 1,05% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiada 61.111 akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 3,46% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 66.111 głosów, stanowiących 2,39% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż nabywająca akcje Emitenta – EGO Fashion sp. z o.o. jest blisko związana z Zawiadamiającą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy.