ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2014)
22/10/2014
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku. (34/2014)
14/11/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2014)
22/10/2014
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku. (34/2014)
14/11/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

Raport Bieżący nr 33/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 października 2014 r. o wpisie do rejestru Emitenta zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r. polegającej na wykreśleniu § 8 ust.6 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.6 Statutu Spółki:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.”