ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.
11/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy spółki zależnej.
16/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.
11/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy spółki zależnej.
16/10/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 22/2014

Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pani Moniki Jawoszek-Żukowskiej (Zawiadamiająca) pełniącej funkcję Prokurenta Emitenta i Prezesa Zarządu EGO Fashion sp. z o.o. w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 9 października 2014 roku EGO Fashion sp. z o.o. w ramach transakcji giełdowej nabyła 8.000 akcji Esotiq & Henderson S.A. za cenę 25,00 zł za 1 akcję, stanowiących 0,45% w kapitale zakładowego Emitenta i uprawniających do 8.000 głosów, stanowiących 0,29% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiadała 15.963 sztuk akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 0,90% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 20.963 głosów, stanowiących 0,76% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiada 23.963 akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 1,36% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 28.963 głosów, stanowiących 1,05% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż nabywająca akcje Emitenta – EGO Fashion sp. z o.o. jest blisko związana z Zawiadamiającą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy.