ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D

ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012
16/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.
11/09/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012
16/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.
11/09/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D

Raport Bieżący nr 27/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji od 1 do 180.000 akcji serii D Emitenta przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 25 maja – 5 września 2012 r.
2. Data przydziału akcji:
Datą przydziału akcji jest dzień zakończenia oferty prywatnej tj. 5 września 2012 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała do 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
4. Stopa redukcji:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 150.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
6. Ceny, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):
Cena emisyjna akcji serii D, została ustalona na kwotę 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:
Zapis na akcje złożył 1 (jeden) podmiot.
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji Umowa objęcia Akcji została zawarta z 1 (jeden) podmiotem.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję):
Emitent nie zawarł umowy o submisję Akcji serii D.
10. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Łączne koszty emisji Akcji serii D wyniosły 10.000,00 zł netto z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 10.000,00 zł netto,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d) koszty promocji oferty – 0,00 zł.

Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, zmniejszą kapitał zapasowy Spółki utworzony z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.