ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał
08/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.
14/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał
08/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.
14/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka

Raport bieżący 3/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, iż w dniu 13 lutego 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jana Szlązaka o zwiększeniu stanu posiadanych akcji w Esotiq & Henderson S.A.

W dniu 9 lutego 2012 roku Pan Jan Szlązak dokonał transakcji nabycia 35.714 akcji Esotiq & Henderson S.A. W konsekwencji transakcji Pan Jan Szlązak zwiększył liczbę posiadanych akcji do 160.536, które stanowią 10,03% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 160.536 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 6,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed powyższą transakcjami Pan Jan Szlązak posiadał 124.822 akcje Esotiq & Henderson S.A., które stanowiły 7,80% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 124.822 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.