ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka
14/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA
21/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka
14/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA
21/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.

Raport bieżący 2/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść: Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, iż w dniu 13 lutego 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Spółki Warmenbad Investment Limited o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji w Esotiq & Henderson S.A.

W wyniku transakcji zawartych w dniu 9 lutego 2012 roku Spółka Warmenbad Investment Limited zmniejszyła stan posiadania akcji Esotiq & Henderson S.A. o 35.714 sztuk W konsekwencji tych transakcji Spółka Warmenbad Investment Limited zmniejszyła liczbę posiadanych akcji do 94.551, które stanowią 5,91% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 94.551 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 3,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed powyższymi transakcjami Spółka Warmenbad Investment Limited posiadała 130.165 akcje Esotiq & Henderson S.A, które stanowiły 8,14% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 130.165 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.