ESOTIQ & HENDERSON SA – wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.
14/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy
14/03/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.
14/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy
14/03/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA

Raport bieżący 4/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 KSH z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 13.03.2012 roku.

Zarząd Emitenta przychylając się do wniosku Akcjonariusza ogłasza zmienione projekty uchwał dotyczące punktów 7 i 8 planowanego porządku obrad. Wprowadzone na wniosek Akcjonariusza zmiany dotyczą §3 Uchwały z pkt 7 porządku obrad oraz §4 i §9 Uchwały z pkt 8 porządku obrad, Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległ zmianie.

Projekty Uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]