ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design
07/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka
14/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design
07/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka
14/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 1/2012

Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13.03.2012 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 32c, o godzinie 11.00.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.