ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów w spółce.

ESOTIQ & HENDERSON SA Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego.
15/09/2014
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 października 2014 roku.
11/10/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego.
15/09/2014
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 października 2014 roku.
11/10/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów w spółce.

Raport Bieżący nr 30/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o przeniesieniu na Emitenta własności 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1,00 EUR (jeden euro 00/100) każdy udział, w spółce Kronen zweitausend27 GmbH („Spółka”) z siedzibą w Stuttgarcie, Republika Federalna Niemiec. Nabyte udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Zakup udziałów nastąpił za cenę 27.500,00 EUR (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset euro 00/100) na podstawie umowy zawartej w dniu 16 września 2014 roku i został sfinansowany ze środków własnych Emitenta. Wartość umowy przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 115.577,00 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100). Nabycie Spółki stanowi element konsekwentnego rozwoju grupy kapitałowej Emitenta.