ESOTIQ & HENDERSON SA Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu
12/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów w spółce.
19/09/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu
12/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów w spółce.
19/09/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego.

Raport Bieżący nr 29/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 766.500 akcji serii B, C, D i E Emitenta w tym 600.000 akcji serii B, 4.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D oraz 12.500 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Zamiarem Spółki jest przeniesienie notowań akcji serii B z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a także zdematerializowanie akcji serii C, D i E oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.