Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu

ESOTIQ & HENDERSON SA Przekazanie informacji wyjaśniającej
08/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego.
15/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Przekazanie informacji wyjaśniającej
08/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego.
15/09/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu

28/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) i 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zwołanie na dzień 10 października 2014 roku, na godzinę 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4. Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z uprzednio ogłoszonego 29 września 2014 roku jest podyktowana intencją równoczesnego dokonania ogłoszenia o zwołaniu na stronie internetowej Emitenta oraz przekazania informacji o zwołaniu do wiadomości publicznej za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

[PDF] [PDF] [PDF]