ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.
22/07/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.
21/10/2011
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.
22/07/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.
21/10/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza

Nr: 12/2011

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 13 października 2011 otrzymał zawiadomienie od pana Mariusza Jawoszka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz większościowego akcjonariusza Spółki, o podpisaniu z Pronox Technology S.A w upadłości likwidacyjnej, listu intencyjnego w przedmiocie podjęcia współpracy na zasadach kapitałowych. Intencją sygnatariuszy listu jest przeniesienie własności akcji należących do pana Mariusza Jawoszka na spółkę Pronox Technology S.A w upadłości likwidacyjnej za łączną cenę obliczoną jako iloczyn liczby akcji i ceny jednostkowej w wysokości 40,00 zł bądź jako iloczyn liczby akcji i średniej z kursów zamknięcia notowań stanowiących odniesienie, a dopuszczonych do obrotu na NewConnect akcji serii B ESOTIQ & Henderson S.A. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonane zostanie przeniesienie własności, w zależności od tego która z tych wartości będzie wyższa. Warunkiem podjęcia współpracy jest prawomocne zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.