ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza
14/10/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.
09/11/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza
14/10/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.
09/11/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.

Raport bieżący 3/2011

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 października 2011r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej o zbyciu przez osobę powiązaną – firmę JM Group Sp. z o.o. w której Monika Jawoszek-Żukowska pełni funkcję Prezesa, akcji Spółki.

Z przekazanych informacji wynika, że JM Group Sp. z o.o, w transakcji pozasesyjnej dokonała sprzedaży 5.000 akcji na okaziciela Esotiq & Henderson S.A. po cenie 20,00 zł za akcję. Po dokonaniu transakcji JM Group posiada 10600 akcji Spółki dających o,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Monika Jawoszek-Żukowska, poprzez podmioty powiązane posiada obecnie 14568 akcji Spółki dających 0,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.