ESOTIQ & HENDERSON SA Postanowienie o zmianie Statutu Spółki.

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej.
25/11/2014
Harmonogram raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)
31/01/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej.
25/11/2014
Harmonogram raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)
31/01/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Postanowienie o zmianie Statutu Spółki.

Raport Bieżący nr 1/2015

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 17 grudnia 2014 roku zmiany § 4 ust. 8 Statutu Emitenta uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 października 2014 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki:

„Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Brzmienie § 4 ust. 8 Statutu Spółki pod dokonanej zmianie:

„Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2014 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 353.300,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) poprzez emisję:

a) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) nie więcej niż 3.433.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.