ESOTIQ & HENDERSON SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
07/04/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
07/04/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku.

Raport Bieżący nr 5/2015

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2015 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

[PDF]