ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał
28/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących
03/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał
28/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA

Raport Bieżący nr 18/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2012 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Podczas obrad, do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]