ESOTIQ & HENDERSON SA Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych

ESOTIQ & HENDERSON SA Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki
05/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów Henderson sp. z o.o.
23/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki
05/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów Henderson sp. z o.o.
23/07/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych

Raport Bieżący nr 22/2014

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wybrała Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Podmiot prowadził w latach ubiegłych badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza, która uprzednio ukonstytuowała się w następujący sposób:
Pan Mariusz Jawoszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Głowacka-Pędras – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Jacek Koczwara – Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Szlązak – Członek Rady Nadzorczej
Pan Marek Szołdrowski – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.