ESOTIQ & HENDERSON SA zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.
04/03/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za I kwartał 2013
15/05/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.
04/03/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za I kwartał 2013
15/05/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej

Raport Bieżący nr 5/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (” Emitent”) informuje iż:
W dniu 09.04.2013 Emitent nabył 3.500 (trzy tysiące pięćset) udziałów w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. Udziały zostały nabyte po ich cenie nominalnej tj. za kwotę 100,00 (sto) złotych każdy udział. Łączna cena nabycia wszystkich udziałów wyniosła 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

W wyniku zawartej umowy Emitent posiada 18.526 (osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) udziałów w spółce stanowiących 25,71% w kapitale zakładowym oraz 25,71% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników spółki Eva Minge Design.

Ponadto:
W dniu 09.04.2013 Emitent objął nowoutworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udziały w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. W wyniku podwyższenia kapitału utworzono 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nowych udziałów w spółce o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. Wszystkie nowoutworzone udziały objął Emitent. Udziały zostały nabyte po ich cenie nominalnej. Łączna cena nabycia wszystkich nowoutworzonych udziałów wyniosła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Emitent będzie posiadał 43.526 (czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) udziałów, co będzie stanowić 44,85% w podwyższonym kapitale zakładowym oraz 44,85% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników spółki Eva Minge Design.

Ponadto:
w dniu 09.04.2013 Emitent zawarł przedwstępną umowę zakupu udziałów w spółce zależnej Eva Minge Design, na mocy której zobowiązał się do nabycia 5.000 (pięć tysięcy) udziałów po ich cenie nominalnej tj. za kwotę 100,00 (sto) złotych każdy udział. Łączna cena nabycia wszystkich udziałów została ustalona na kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2014.

W wyniku zawartej umowy Emitent będzie posiadał 48.526 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) udziałów co będzie stanowić 50,001% w podwyższonym kapitale zakładowym oraz w 50,001% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników spółki Eva Minge Design.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.