ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o..
23/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał
28/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o..
23/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał
28/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA

Raport Bieżący nr 17/2012

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2012 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]