GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.
13/06/2011
GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ
20/06/2011
GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.
13/06/2011
GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ
20/06/2011

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON

Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON

Uchwała Nr 751/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 16 czerwca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLESTHN00018”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ESOTIQ” i oznaczeniem „EAH”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.