GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.

KDPW: Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA
13/06/2011
GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2011
KDPW: Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA
13/06/2011
GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2011

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.

Wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.

Uchwała Nr 743/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia