Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)
27/03/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)
31/03/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)
27/03/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)
31/03/2015

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

Data sporządzenia: 2015-03-31

Skrócona nazwa emitenta ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu 30 marca 2015 roku otrzymała od byłego akcjonariusza Emitenta – Jamar sp. z o.o. (Zawiadamiający) zawiadomienie złożone w trybie art. 69 Ustawy o powzięciu informacji o zmianie w dniu 23 marca 2015 roku udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących Zawiadamiającemu na walnym zgromadzeniu Emitenta do poziomu 12,12 %, a następnie do poziomu 0,00%. Zmiana udziału nastąpiła w efekcie zawarcia dwóch pozagiełdowych transakcji na podstawie których Jamar sp. z o.o. nabyła, a następnie zbyła 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Zakupione i sprzedane akcje stanowiły łącznie 12,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 214.107 głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem transakcji nabycia oraz po zawarciu transakcji zbycia Zawiadamiający nie posiadał akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Zawiadamiający oświadczył ponadto, że nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.