Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (1/2015)
11/03/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)
31/03/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (1/2015)
11/03/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)
31/03/2015

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2015 Data sporządzenia: 27.03.2015 Skrócona nazwa emitenta: ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od akcjonariusza Spółki – Pana Jana Szlązaka (Zawiadamiający) zawiadomienie, złożone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie przysługującego Zawiadamiającemu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta do poziomu 0,00 %. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 23 marca 2015 roku w efekcie pozagiełdowej sprzedaży łącznie 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Sprzedane akcje stanowią łącznie 12,12% w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do wykonywania 214.107 głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 12,12% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 214.107 głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższej transakcjach Zawiadamiający nie posiada akcji Emitenta i głosów na walnym zgromadzeniu. Zawiadamiający oświadczył ponadto, że podmioty zależne od niego nie posiadają akcji Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.