Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)
31/03/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)
31/03/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
07/04/2015

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2015

Data sporządzenia: 2015-03-31

Skrócona nazwa emitenta ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu 30 marca 2015 roku otrzymała od akcjonariusza Emitenta – spółki Edicta Capital Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-861, przy ul. Gliwickiej 228, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541448 (Zawiadamiający) zawiadomienie z dnia 27 marca 2015 roku, złożone w trybie art. 69 Ustawy, o nabyciu w dniu 23 marca 2015 roku w efekcie transakcji pozagiełdowej 214.107 akcji Emitenta. Nabyte akcje stanowią łącznie 12,12% w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do wykonywania 214.107 głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający oświadczył ponadto, iż podmioty zależne od niego nie posiadają akcji Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Zawiadamiający nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.