Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
07/04/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Esotiq & Henderson S.A.
05/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.
07/04/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Esotiq & Henderson S.A.
05/05/2015

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-25

Skrócona nazwa emitenta ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu 24 kwietnia 2015 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki – Warmenbad Investment Limited (Zawiadamiający) zawiadomienie, złożone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie przysługującego Zawiadamiającemu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta do poziomu poniżej 5,00 %. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 20 kwietnia 2015 roku w efekcie dwóch pozagiełdowych transakcji sprzedaży łącznie 55.500 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Sprzedane akcje stanowią łącznie 3,14% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 55.500 głosów, stanowiących 2,01% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją transakcji Zawiadamiający posiadał 193.231 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 10,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 193.231 głosów, stanowiących 6,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zrealizowaniu transakcji Zawiadamiający posiada 137.731 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 7,80% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 137.731 głosów, stanowiących 4,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający oświadczył ponadto, że podmioty zależne od niego nie posiadają akcji Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.