Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2019 r. [4/2019]
18/03/2019
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2019 r. [4/2019]
18/03/2019
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 153 820 148 439 36 050 34 970
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 10 834 9 834 2 539 2 317
III. Zysk _strata_ brutto 7 630 9 894 1 788 2 331
IV. Zysk _strata_ netto 6 142 8 115 1 439 1 912
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 190 10 660 513 2 511
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 245 -1 979 -1 464 -466
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 970 -7 821 696 -1 843
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 085 860 -254 203
IX. Aktywa razem 103 729 83 505 24 123 20 021
X. Zobowiązania 55 367 37 108 12 876 8 897
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 868 5 402 1 597 1 295
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 499 31 706 11 279 7 602
XIII. Kapitał własny 48 362 46 397 11 247 11 124
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 52 54
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 2,81 3,63 0,66 0,86
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 2,75 3,63 0,64 0,86
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,65 20,77 5,04 4,98
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,65 20,77 5,04 4,98
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,00 0,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAŁĄCZNIKI

List Prezesa Zarządu
Jednostkowe Sprawozdanie finansowe ESOTIQ & HENDERSON S.A.
Sprawozdanie z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku 2018
Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu i wyboru audytora
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego