Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2019 r. [5/2019]
18/04/2019
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2019 r. [5/2019]
18/04/2019

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 155 001 156 489 36 326 36 867
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 913 3 761 2 089 886
III. Zysk _strata_ brutto 7 908 8 383 1 853 1 975
IV. Zysk _strata_ netto 5 830 6 575 1 366 1 549
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 392 11 289 326 2 660
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 895 -1 154 -1 382 -272
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 970 -11 113 696 -2 618
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 533 -978 -359 -230
IX. Aktywa razem 101 902 80 689 23 698 19 346
X. Zobowiązania 56 890 37 266 13 230 8 935
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 868 5 402 1 597 1 295
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 022 31 864 11 633 7 640
XIII. Kapitał własny 45 012 43 423 10 468 10 411
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 52 54
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 3,30 3,40 0,77 0,80
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,23 3,40 0,76 0,80
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 20,15 19,44 4,69 4,66
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 20,15 19,44 4,69 4,66
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 1 0,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAŁĄCZNIKI

List Prezesa Zarządu
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A.
Sprawozdanie z działalności Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej w roku 2018
Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu i wyboru audytora
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego