Nabycie akcji własnych. [33/2018]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r. [39/2018]
17/08/2018
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
12/09/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r. [39/2018]
17/08/2018
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
12/09/2018

Nabycie akcji własnych. [33/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. Spółka podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła 6 706 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,3 % kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 6 706 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,207 % ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 21,91 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Emitenta akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 61 391 akcji własnych, którym odpowiada 61 391 głosów, co stanowi odpowiednio 2,749 % kapitału zakładowego oraz 1,899 % ogólnej liczby głosów.

Niniejszy raport bieżący stanowi korektę przekazaną na podstawie przepisu § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z omyłkowym powieleniem w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. pt. „Nabycie akcji własnych” treści raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. pt. „Nabycie akcji własnych”.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.