Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r. [39/2018]

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. [38/2018]
07/08/2018
Nabycie akcji własnych. [33/2018]
06/09/2018
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. [38/2018]
07/08/2018
Nabycie akcji własnych. [33/2018]
06/09/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r. [39/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 14 mln zł i były wyższe o około około 4 proc. od przychodów osiągniętych w lipcu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – lipiec 2018 r. wyniosły około 86,5 mln zł i były wyższe o około 1 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lipcu 2018 r. wyniosły około 1,1 mln zł i były wyższe o około 180 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – lipiec 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 4,7 mln zł i były wyższe o około 80 proc. niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 64 proc. i była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w lipcu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – lipiec 2018 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lipca 2018 r. wynosiła 17 618 m kw. i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – lipiec 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.