Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. [38/2018]

Informacja na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie. [37/2018]
24/07/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r. [39/2018]
17/08/2018
Informacja na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie. [37/2018]
24/07/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r. [39/2018]
17/08/2018

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. [38/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki działając jako podmiot uprawniony na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A w latach 2018-2019. Wybranym biegłym rewidentem jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie prowadziła w latach ubiegłych przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.