Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

Nabycie akcji własnych. [33/2018]
06/09/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r. [40/2018]
18/09/2018
Nabycie akcji własnych. [33/2018]
06/09/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r. [40/2018]
18/09/2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 680 79 188 17 144 18 644
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 3 964 139 935 33
III. Zysk [strata] brutto 3 586 276 846 65
IV. Zysk [strata] netto 3 166 -714 747 -168
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 627 132 384 31
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 813 152 -664 36
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 400 -2 622 -330 -617
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 586 -2 338 -610 -550
IX. Aktywa razem 81 411 96 802 18 665 22 904
X. Zobowiązania 38 483 48 762 8 823 11 537
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 079 6 639 1 164 1 571
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 404 42 123 7 659 9 966
XIII. Kapitał własny 42 928 48 040 9 842 11 366
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 51 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,66 -0,06 0,39 -0,01
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 1,65 -0,06 0,39 -0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 19,22 21,51 4,41 5,09
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 19,22 21,51 4,41 5,09
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1 0,23
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 059 71 837 17 246 16 913
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 4 931 4 655 1 180 1 096
XXIV. Zysk [strata] brutto 4 612 5 057 1 104 1 191
XXV. Zysk [strata] netto 4 192 4 087 1 003 962
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 219 1 001 531 236
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 157 -1 056 -756 -249
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 400 -2 003 -335 -472
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 338 -2 058 -560 -485
XXX. Aktywa razem 85 192 105 484 20 243 24 958
XXXI. Zobowiązania 38 175 41 427 9 071 9 802
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 5 079 5 421 1 207 1 283
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 096 36 006 7 864 8 519
XXXIV. Kapitał własny 47 017 64 057 11 172 15 156
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 53 53
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,89 1,83 0,45 0,43
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 1,88 1,83 0,45 0,43
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,05 28,68 5,00 6,79
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,05 28,68 5,00 6,79
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,00 0,24
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIKI:
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2018 ROKU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ESOTIQ & HENDERSON S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2018 ROKU
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO