Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r. [40/2018]

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
12/09/2018
Nabycie akcji własnych. [41/2018]
24/09/2018
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
12/09/2018
Nabycie akcji własnych. [41/2018]
24/09/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r. [40/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13,5 mln zł i były niższe o około 3 proc. od przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2018 r. wyniosły około 100 mln zł i były na tym samym poziomie, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2018 r. wyniosły około 0,9 mln zł i były wyższe o około 100 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 5,6 mln zł i były wyższe o około 85 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 62 proc. i była wyższa o około 8 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w sierpniu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2018 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec sierpnia 2018 r. wynosiła 17 664 m kw. i była większa o około 5 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – sierpień 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi z 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.