Nabycie akcji własnych. [41/2018]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r. [40/2018]
18/09/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2018 r. [42/2018]
18/10/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r. [40/2018]
18/09/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2018 r. [42/2018]
18/10/2018

Nabycie akcji własnych. [41/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o realizacji w dniu 21 września 2018 r. transakcji nabycia przez Spółkę w transakcji pakietowej poza sesją giełdową na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 100 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,407% kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 9 100 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,281% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 22,50 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Emitenta akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 70 491 akcji własnych, którym odpowiada 70 491 głosów, co stanowi odpowiednio 3,156 % kapitału zakładowego oraz 2,180 % ogólnej liczby głosów.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne