Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2018 r. [42/2018]

Nabycie akcji własnych. [41/2018]
24/09/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2018 r. [43/2018]
16/11/2018
Nabycie akcji własnych. [41/2018]
24/09/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2018 r. [43/2018]
16/11/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2018 r. [42/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 2 proc. od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. wyniosły około 113 mln zł i były wyższe o około 1% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2018 r. wyniosły około 0,8 mln zł i były wyższe o około 65% proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 6,4 mln zł i były wyższe o około 40 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 59% proc. i była wyższa o około 5 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną we wrześniu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec września 2018 r. wynosiła 17 490 m kw. i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – wrzesień 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności (nie zawierają przychodów z marki Femestage) z danymi z 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.