Nabycie udziałów w Esotiq International OÜ [RB 20/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2019 r. [RB 19/2019]
18/10/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2019 r. [RB 21/2019]
18/11/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2019 r. [RB 19/2019]
18/10/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2019 r. [RB 21/2019]
18/11/2019

Nabycie udziałów w Esotiq International OÜ [RB 20/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Emitent nabył 2 500 (dwa tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1,00 EUR (jeden euro 00/100) każdy udział w spółce Esotiq International OÜ o kapitale zakładowym 2 500,00 EUR (dwa tysiące pięćset euro 00/100). Nabyte udziały stanowią 100,00% kapitału zakładowego Esotiq International OÜ i uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Nabycie wszystkich udziałów za cenę 1,00 EUR (jeden euro) finansowane jest ze środków własnych Emitenta. Wartość umowy nabycia udziałów przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 4,28 zł (cztery złote 28/100). Esotiq International OÜ wchodzi w skład grupy kapitałowej Esotiq & Henderson. O zarejestrowaniu spółki Esotiq International OÜ Emitent poinformował raportem bieżącym RB 18/2019 z dnia 8 października 2019 r.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.