Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [RB 11/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2019 r. [RB 10/2019]
18/06/2019
Udzielenie poręczenia wekslowego w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu nieruchomości. [RB 12/2019]
27/06/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2019 r. [RB 10/2019]
18/06/2019
Udzielenie poręczenia wekslowego w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu nieruchomości. [RB 12/2019]
27/06/2019

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [RB 11/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] niniejszym zawiadamia o podjęciu w dniu 27 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018, w związku z czym przekazuje następujące informacje:
1. Wysokość dywidendy: 1 069 334,00 zł [jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote]
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,50 zł [pięćdziesiąt groszy] na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych
3. Liczba akcji objętych dywidendą: 2 138 668
4. Dzień dywidendy: 10 września 2019 r.
5. Termin wypłaty dywidendy: 10 października 2019 r.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.