Udzielenie poręczenia wekslowego w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu nieruchomości. [RB 12/2019]

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [RB 11/2019]
27/06/2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 13/2019]
27/06/2019
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. [RB 11/2019]
27/06/2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 13/2019]
27/06/2019

Udzielenie poręczenia wekslowego w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu nieruchomości. [RB 12/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zamiarem zawarcia wyłącznej umowy najmu nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31C, zabudowanej nowym budynkiem biurowym [Nieruchomość], w którym umiejscowiona zostanie siedziba Zarządu Esotiq & Henderson S.A. oraz prowadzona będzie działalność operacyjna Spółki, w dniu 26 czerwca 2019 r. Emitent udzielił poręczenia wekslowego na zabezpieczenie wierzytelności ING Lease Polska sp. z o.o. [Finansujący] wobec Escala Investment sp. z o.o. [Korzystający] wynikających z umowy leasingu Nieruchomości. Emitent poręczył dwa weksle własne in blanco wystawione przez Korzystającego i wydane Finansującemu, które Finansujący upoważniony jest wypełnić łącznie do kwoty stanowiącej równowartość wszystkich wymagalnych, lecz niezapłaconych należności przysługujących Finansującemu, a w szczególności należności z tytułu Opłat Leasingowych, Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu, Ceny Wykupu Przedmiotu Leasingu, odszkodowań, kar umownych lub zwrotu kosztów z tytułu zawartej umowy leasingu Nieruchomości, łącznie z należnymi odsetkami, na wypadek, gdyby Korzystający nie uregulował którejkolwiek z tych należności w dacie jej wymagalności zarówno w okresie mocy wiążącej umowy leasingu jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu lub w przypadku nastąpienia okoliczności, w której Finansujący jest uprawniony do rozwiązania umowy leasingu. W związku z zawarciem umowy leasingu Nieruchomości, Korzystający poddał się na rzecz Finansującego egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty wszelkich należności pieniężnych wynikających z umowy leasingu Nieruchomości do kwoty maksymalnej 22 700 000,00 zł [dwadzieścia dwa miliony siedemset tysięcy złotych], przy czym Finansujący może wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności o całość lub część należności egzekwowanych przez Finansującego do dnia 31 grudnia 2032 roku. Na dzień udzielenia przez Emitenta poręczenia nie istnieją wymagalne, lecz niezapłacone należności, które przysługiwałyby Finansującemu wobec Korzystającego.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.