Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 13/2019]

Udzielenie poręczenia wekslowego w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu nieruchomości. [RB 12/2019]
27/06/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 14/2019]
27/06/2019
Udzielenie poręczenia wekslowego w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu nieruchomości. [RB 12/2019]
27/06/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 14/2019]
27/06/2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 13/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe