Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 14/2019]

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 13/2019]
27/06/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2019 r. [RB 15/2019]
18/07/2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 13/2019]
27/06/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2019 r. [RB 15/2019]
18/07/2019

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 14/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Dictador Global Limited: liczba akcji 900 366; liczba głosów 1 800 732; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 90,49 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 55,69 %.
Adam Skrzypek: liczba akcji 89 634; liczba głosów 179 268; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 9,01 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,54 %.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %