Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. [RB 22/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2019 r. [RB 21/2019]
18/11/2019
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
20/11/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2019 r. [RB 21/2019]
18/11/2019
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
20/11/2019

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. [RB 22/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. w Rejestrze handlowym [Handelsregister] prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH – spółki zależnej Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z kwoty 1 025 000,00 EUR [jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100] do kwoty 2 525 000,00 EUR [dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100] tj. o kwotę 1 500 000,00 EUR [jeden milion pięćset tysięcy euro 00/100] poprzez utworzenie 1 500 [jeden tysiąc pięćset] nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR [jeden tysiąc pięćset euro 00/100] każdy udział. Emitent objął w zamian za wkład pieniężny 750 [siedemset pięćdziesiąt] nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR [jeden tysiąc euro 00/100] każdy udział, za łączną kwotę 750 000,00 EUR [siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100]. Przed podwyższeniem kapitału Emitent posiadał 525 [pięćset dwadzieścia pięć] udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wartości 525 000,00 EUR [pięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100], co odpowiadało udziałowi 51,25% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Po zarejestrowaniu podwyższenia Emitent posiada 1 275 [jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć] udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wysokości 1 275 000,00 EUR [jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy euro 00/100], co odpowiada udziałowi 50,50% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Wartość nominalna nowych udziałów objętych przez Emitenta w ESOTIQ Germany GmbH przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia rejestracji podwyższenia kapitału wyniosła 3 219 600,00 zł [trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100]. Podwyższenie kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH stanowi element realizacji umowy o wspólnej inwestycji w ESOTIQ Germany GmbH, zawartej w dniu 14 stycznia 2016 roku z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który w ramach przedmiotowego podwyższenia objął pozostałe 750 [siedemset pięćdziesiąt] nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR [jeden tysiąc euro 00/100] każdy udział.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.