Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. [RB 22/2019]
20/11/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2019 r. [RB 23/2019]
18/12/2019
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. [RB 22/2019]
20/11/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2019 r. [RB 23/2019]
18/12/2019

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 134 779 113 710 31 281 26 733
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 5 216 6 265 1 211 1 473
III. Zysk/strata brutto 3 047 5 661 707 1 331
IV. Zysk/strata netto 1 779 4 475 413 1 052
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -855 -5 580 -198 -1 312
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 441 -3 896 -567 -916
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 541 5 604 590 1 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -755 -3 872 -175 -910
IX. Aktywa razem 140 881 92 465 32 212 21 647
X. Zobowiązania 91 932 48 386 21 020 11 328
XI. Zobowiązania długoterminowe 33 370 4 869 7 630 1 140
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 562 43 517 13 390 10 188
XIII. Kapitał własny 48 949 44 079 11 192 10 320
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 51 52
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,52 2,42 0,35 0,57
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,49 2,38 0,35 0,56
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,92 19,74 5,01 4,62
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,92 19,74 5,01 4,62
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,5 1,00 0,11 0,23
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 132 615 112 751 30 779 26 508
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 7 791 7 810 1 808 1 836
XXIV. Zysk/strata brutto 6 028 7 296 1 399 1 715
XXV. Zysk/strata netto 4 767 6 111 1 106 1 437
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 174 -5 057 40 -1 189
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 003 -3 899 -697 -917
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 218 5 598 51 1 316
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 611 -3 358 -606 -789
XXX. Aktywa razem 137 310 96 263 31 395 22 537
XXXI. Zobowiązania 85 250 47 532 19 492 11 128
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 28 896 4 869 6 607 1 140
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 56 354 42 663 12 885 9 988
XXXIV. Kapitał własny 52 060 48 731 11 903 11 409
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 51 52
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,18 2,78 0,51 0,65
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 2,13 2,74 0,50 0,64
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,31 21,82 5,33 5,11
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,31 21,82 5,33 5,11
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,50 1,00 0,11 0,23

Załączniki:

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku