Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 6/2020]

Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [RB 5/2020]
19/04/2020
Udzielenie Esotiq & Henderson S.A. subwencji finansowej. [RB 7/2020]
01/05/2020
Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [RB 5/2020]
19/04/2020
Udzielenie Esotiq & Henderson S.A. subwencji finansowej. [RB 7/2020]
01/05/2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 6/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757] informuje, że Pan Marek Szołdrowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta – złożył z dniem 29 kwietnia 2020 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.