Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [RB 5/2020]

Informacja o wpływie pandemii koronawirusa na działalność Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej. [4/2020]
19/03/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 6/2020]
01/05/2020
Informacja o wpływie pandemii koronawirusa na działalność Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej. [4/2020]
19/03/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 6/2020]
01/05/2020

Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [RB 5/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie na podstawie przepisów § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych [Dz.U. z 2020 r. poz. 622] dat publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 wyznaczonych raportem bieżącym Emitenta nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2019 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. wyznaczona na dzień 22 kwietnia 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 30 czerwca 2020 r., a publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. wyznaczona na dzień 27 maja 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 29 lipca 2020 r. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2020 nie ulegają zmianie.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
§ 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych [Dz.U. z 2020 r. poz. 622].