Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w październiku 2017 r. (35/2017)
17/11/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (36/2017)
01/12/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w październiku 2017 r. (35/2017)
17/11/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (36/2017)
01/12/2017

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 581 100 992 28 093 23 117
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 140 -4 293 268 -983
III. Zysk _strata_ brutto 6 386 -4 048 1 500 -927
IV. Zysk _strata_ netto 4 927 -4 392 1 157 -1 005
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 584 -2 896 -372 -663
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 45 -653 11 -149
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 563 6 533 -367 1 495
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 102 2 984 -729 683
IX. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
X. Aktywa razem 77 856 18 068
XI. Zobowiązania 36 106 8 379
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 714 1 094
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 392 7 285
XIV. Kapitał własny 41 750 9 689
XV. Kapitał zakładowy 224 52
XVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVII. 2,57 -1,90 0,60 -0,43
XVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 2,57 -1,90 0,60 -0,43
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 18,69 20,77 4,34 4,82
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 18,69 20,77 4,34 4,82
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 681 88 806 26 237 20 327
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 846 2 320 1 608 531
XXV. Zysk _strata_ brutto 7 496 2 674 1 761 612
XXVI. Zysk _strata_ netto 6 061 2 157 1 424 494
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 607 1 400 -612 320
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 148 -7 108 -270 -1 627
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 728 4 854 406 1 111
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 027 -854 -476 -195
XXXI. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
XXXII. Aktywa razem 80 425 18 664
XXXIII. Zobowiązania 36 082 8 373
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 4 714 1 094
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 31 368 7 279
XXXVI. Kapitał własny 44 343 10 291
XXXVII. Kapitał zakładowy 224 224 52 52
XXXVIII. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 2,71 0,97 0,64 0,22
XL. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XLI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 2,71 0,97 0,64 0,22
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,85 25,99 4,61 6,03
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,85 25,99 4,61 6,03
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku