Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w październiku 2017 r. (35/2017)

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (34/2017)
31/10/2017
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku
29/11/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (34/2017)
31/10/2017
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku
29/11/2017

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w październiku 2017 r. (35/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2017 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 11 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2016 r. o około 4 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2017 wyniosły około 130 mln zł. Oznacza to wzrost o około 22 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w październiku 2017 r. wyniosły około 0,4 mln zł i były wyższe o około 56 proc. od uzyskanych w październiku ubiegłego roku. Narastająco, w okresie styczeń – październik 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 4,9 mln zł i były wyższe o około 200 proc. niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 63 proc. i była wyższa o około 2 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w październiku roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2017 r. wyniosła około 58 proc. i według szacunków nie zmieniła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec października 2017 r. wynosiła 17 022 mkw. i była większa o około 2 proc. niż rok wcześniej. Dane o powierzchni handlowej za październik 2017 r. ujmują również nowo otwarty, franczyzowy salon Esotiq w Kiszyniowie w Mołdawii.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz spółki zależne Esotiq Germany GmbH oraz Luma sp. z o.o. Sprzedaż Grupy Kapitałowej za okres styczeń-październik składa się ze sprzedaży opublikowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półrocze 2017 r. oraz od lipca do października 2017 r. w strukturze grupy po podziale. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za październik 2016 r. oraz za styczeń-październik 2016 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2017 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.