Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. [RB 48/2022]

Realizacja projektu VOSEDO. [RB 47/2022]
01/12/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2022 r. [RB 49/2022]
10/12/2022
Realizacja projektu VOSEDO. [RB 47/2022]
01/12/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2022 r. [RB 49/2022]
10/12/2022

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. [RB 48/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2022 r. w estońskim rejestrze handlowym E-äriregistris zarejestrowane zostało zbycie przez Emitenta 2 500 [dwa tysiące pięćset] udziałów o wartości nominalnej 1,00 EUR [jeden euro] każdy udział w spółce Esotiq International OÜ z siedzibą w Tallinie, o kapitale zakładowym 2 500,00 EUR [dwa tysiące pięćset euro]. Sprzedaż udziałów nastąpiła na podstawie umowy zawartej w dniu 30 listopada 2022 r. Sprzedane udziały stanowią 100,00% [sto procent] kapitału zakładowego Esotiq International OÜ i uprawniają do 100,00% [sto procent] głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość umowy sprzedaży udziałów przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 7 021,95 zł [siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy]. Celem sprzedaży udziałów jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej Esotiq & Henderson, w skład której uprzednio wchodziła spółka Esotiq International OÜ.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.