Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku. (20/2017)

Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego EMG S.A. (19/2017)
13/06/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku (21/2017)
21/06/2017
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego EMG S.A. (19/2017)
13/06/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku (21/2017)
21/06/2017

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku. (20/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn.zm.] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wznowionego w dniu 20 czerwca 2017 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że ogłoszono przerwę w obradach walnego zgromadzenia do dnia 22 czerwca 2017 roku, do godz. 10.00.

ZAŁĄCZNIKI
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku.