Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu 2017 r. [32/2017]

Decyzja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach. (31/2017)
18/10/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (33/2017)
30/10/2017
Decyzja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach. (31/2017)
18/10/2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (33/2017)
30/10/2017

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu 2017 r. [32/2017]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2017 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 11,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 r. o około 28 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. wyniosły około 118 mln zł. Oznacza to wzrost o około 22 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2017 r. wyniosły około 0,46 mln zł i były wyższe o około 160 proc. Narastająco, w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 4,5 mln zł i były wyższe o około 225 proc. niż w analogicznym okresie 2016 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 57 proc. i była niższa o 5 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniosła około 58 proc. i według szacunków nie zmieniła się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec września 2017 r. wynosiła 16 963 mkw i była większa o około 1 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie: jednostka dominująca oraz spółki Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Sprzedaż Grupy Kapitałowej za okres styczeń-wrzesień składa się ze sprzedaży opublikowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półrocze 2017 r. oraz z danych za III kwartał 2017 r. w strukturze grupy po podziale. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za wrzesień 2016 r. oraz za styczeń-wrzesień 2016 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2017 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały policzone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.